šŸ”” Gebruik code popart10 voor 10% korting + gratis verzenden + gratis ophangsysteem!

Geen producten in je winkelmand.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Popartschilderijen.nl V.O.F. 

1. ALGEMEEN 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. 

1.2 Opdrachtnemer: Popartschilderijen.nl 

1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt goederen te leveren. 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de overeenkomst wordt afgeweken. 

2.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op moment van het aangaan tot koop via een bestelling opwww.popartschilderijen.nl en/of middels een e-mail naar de Opdrachtnemer 

3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. 

3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 

4. PRIJS 

4.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd,tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 

4.2 Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Indien een offerte wordt uitgebracht naar een onderneming kan het voorkomen dat de tarieven ook exclusief omzetbelasting weergegeven worden.

5. BETALING 

5.1 Bij het aangaan van de Opdracht dient het aankoopbedrag volledig voldaan te worden, middels Ideal betaling of het voldoen van de per email verzonden factuur. 

5.2 Indien de financiĆ«le positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

5.3 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. 

6. RECLAMES 

6.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de goederen waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 

6.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft. 

6.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag. 

7. LEVERING 

7.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen (fotomateriaal, hyperlink, e.d.) ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. 

7.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beĆÆnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen. 

7.3 De Overeenkomst kan ā€“ tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is ā€“ door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de

overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

7.4 Is de levertijd langer dan 25 werkdagen ontvangt de Opdrachtgever 10% van het aankoopbedrag terug, evenals de verzendkosten. 

7.5 Bij een levertijd van meer dan 30 werkdagen kan de Opdrachtgever zijn bestelling annuleren en het volledige aankoopbedrag terug eisen. 

8. AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 De Opdrachtnemer verstuurt zijn goederen deugdelijk verpakkingsmateriaal waardoor er vanuit de kant van de Opdrachtnemer geen blaam kan zijn in verband met eventuele ontstane beschadiging tijdens verzending. Mocht dit echter wel het geval zijn dan kan dit verhaalt worden op de transporteur. Deze schade kan derhalve niet worden verhaald op de Opdrachtnemer, maar wel door de Opdrachtgever op de transporteur. 

8.2 Het is ten allen tijde mogelijk op de goederen zelf af te halen bij de Opdrachtnemer om eventuele transportschades te voorkomen. 

9. AFSTAND VAN RECHTEN 

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beĆÆnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan. 

10. CONVERSIE 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 

11. NAWERKING 

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beĆ«indiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 

12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Den Haag.

Direct contact?
korting-10